People

Peizhao Zhang

Research Scientist

I am a research scientist on the Facebook applied machine learning team working on mobile computer vision including classification, detection, pose estimation as well as model compression. Prior to joining Facebook, I was a PhD student at Texas A&M University, working on 3d full-body and hand motion capture and shape modeling using depth sensors.

Interests

Computer graphics and computer vision

Latest Publications

ICLR - February 19, 2021

Unbiased Teacher for Semi-Supervised Object Detection

Yen-Cheng Liu, Chih-Yao Ma, Zijian He, Chia-Wen Kuo, Kan Chen, Peizhao Zhang, Bichen Wu, Zsolt Kira, Peter Vajda

SIGGRAPH - August 17, 2020

MEgATrack: Monochrome Egocentric Articulated Hand-Tracking for Virtual Reality

Shangchen Han, Beibei Liu, Randi Cabezas, Christopher D. Twigg, Peizhao Zhang, Jeff Petkau, Tsz-Ho Yu, Chun-Jung Tai, Muzaffer Akbay, Zheng Wang, Asaf Nitzan, Gang Dong, Yuting Ye, Lingling Tao, Chengde Wan, Robert Wang

SIGGRAPH - August 17, 2020

One Shot 3D Photography

Johannes Kopf, Kevin Matzen, Suhib Alsisan, Ocean Quigley, Francis Ge, Yangming Chong, Josh Patterson, Jan-Michael Frahm, Shu Wu, Matthew Yu, Peizhao Zhang, Zijian He, Peter Vajda, Ayush Saraf, Michael Cohen

CVPR - June 1, 2020

FBNetV2: Differentiable Neural Architecture Search for Spatial and Channel Dimensions

Alvin Wan, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Zijian He, Yuandong Tian, Saining Xie, Bichen Wu, Matthew Yu, Tao Xu, Kan Chen, Peter Vajda, Joseph E. Gonzalez

ISCA - May 22, 2020

MLPerf Inference Benchmark

Vijay Janapa Reddi, Christine Cheng, David Kanter, Peter Mattson, Guenther Schmuelling, Carole-Jean Wu, Brian Anderson, Maximilien Breughe, Mark Charlebois, William Chou, Ramesh Chukka, Cody Coleman, Sam Davis, Pan Deng, Greg Diamos, Jared Duke, Dave Fick, J. Scott Gardner, Itay Hubara, Sachin Idgunji, Thomas B. Jablin, Jeff Jiao, Tom St. John, Pankaj Kanwar, David Lee, Jeffery Liao, Anton Lokhmotov, Francisco Massa, Peng Meng, Paulius Micikevicius, Colin Osborne, Gennady Pekhimenko, Arun Tejusve Raghunath Rajan, Dilip Sequeira, Ashish Sirasao, Fei Sun, Hanlin Tang, Michael Thomson, Frank Wei, Ephrem Wu, Lingjie Xu, Koichi Yamada, Bing Yu, George Yuan, Aaron Zhong, Peizhao Zhang, Yuchen Zhou

CVPR - June 15, 2019

FBNet: Hardware-Aware Efficient ConvNet Design via Differentiable Neural Architecture Search

Bichen Wu, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Yanghan Wang, Fei Sun, Yiming Wu, Yuandong Tian, Peter Vajda, Yangqing Jia, Kurt Keutzer

CVPR - June 13, 2019

ChamNet: Towards Efficient Network Design through Platform-Aware Model Adaptation

Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Bichen Wu, Hongxu Yin, Fei Sun, Yanghan Wang, Marat Dukhan, Yunqing Hu, Yiming Wu, Yangqing Jia, Peter Vajda, Matt Uyttendaele, Niraj K. Jha

HPCA 2019 - February 16, 2019

Machine Learning at Facebook: Understanding Inference at the Edge

Carole-Jean Wu, David Brooks, Kevin Chen, Douglas Chen, Sy Choudhury, Marat Dukhan, Kim Hazelwood, Eldad Isaac, Yangqing Jia, Bill Jia, Tommer Leyvand, Hao Lu, Yang Lu, Lin Qiao, Brandon Reagen, Joe Spisak, Fei Sun, Andrew Tulloch, Peter Vajda, Xiaodong Wang, Yanghan Wang, Bram Wasti, Yiming Wu, Ran Xian, Sungjoo Yoo, Peizhao Zhang

Latest News